Στην ενότητα αυτή περιγράφεται η χρήση των λειτουργιών μηνυμάτων κειμένου στο Vodafone Mobile Connect Lite.

Χρήση του Vodafone SMS