Οι αναφορές χρήσης παρέχονται στην προβολή Χρήση.  Αυτή η επιλογή επιτρέπει στο χρήστη να καθορίσει όρια που σχετίζονται με το χρόνο (ώρες) και με τον όγκο των δεδομένων (Mb). Αυτές οι τιμές χρησιμοποιούνται για την κλιμάκωση της προβολής χρήσης.  Σε περίπτωση που ο χρήστης υπερβεί τα όρια αυτά, τότε οι κλίμακες αναδιαμορφώνονται αυτόματα.

Μπορείτε επίσης να ορίσετε προειδοποιήσεις χρήσης. Μπορείτε να επιλέξετε την εμφάνιση μιας προειδοποίησης προτού επιτευχθεί το όριο χρήσης (η προειδοποίηση θα εμφανίζεται περίπου στο 95% του ορίου χρήσης) και κατά την επίτευξη ή την υπέρβαση του ορίου.

Αν επιλέξετε την εμφάνιση προειδοποίησης όταν το όριο χρήσης ξεπερνιέται, η προειδοποίηση θα εμφανίζεται όποτε ανοίγετε μια σύνδεση δεδομένων για την οποία το όριο έχει ξεπεραστεί.  Για να μην εμφανίζεται η προειδοποίηση πρέπει να καταργηθεί αυτή η επιλογή ή να αυξηθεί το σχετικό όριο χρήσης.

Ρυθμίσεις χρήσης