Αυτό το στοιχείο εμφανίζει συγκεκριμένες πληροφορίες για το τρέχον σύστημα και τα παρελκόμενα, τα οποία ίσως να σχετίζονται με τη λειτουργία του προϊόντος.  Αυτές οι πληροφορίες ίσως είναι χρήσιμες κατά την αντιμετώπιση προβλημάτων.

Πληροφορίες συστήματος